Tarafsız Habercilik

Mehmet Genç TÜBA Akademi Ödülü nü aldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Genç, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu. Prof. Dr. Mehmet Genç, 14 Aralık 2015 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Genç, 9 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü de almıştı.

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından uluslararası düzeyde organize edilen TÜBA Akademi Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisindeki ödülün sahibi İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Genç oldu. Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç kategoride ve her kategoride bir ödülden oluşan ve bütün bilim insanlarına açık olan TÜBA Akademi Ödülleri bu yıl ilk kez verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü de kazanmıştı

İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Genç, 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu. Genç, 9 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen, kültür, sanat ve bilim camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülünü almıştı. Mehmet Genç, Osmanlının toplumsal ve iktisadi hayatını belgelerin diliyle ifade etmesi, tarih yazımına ve tarih araştırmalarında usûl ve arşive önem vererek ortaya koyduğu nitelikli eserler ve çalışmalar nedeniyle Sosyal Bilimler ve Tarih alanında bu ödüle layık görüldü.

Mehmet Genç kimdir?

Ankara Üniversitesi Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye ve İk­ti­sat Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du (1958). 1983’ten iti­ba­ren Mar­ma­ra Üniversitesi Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde İk­ti­sat Ta­ri­hi ve Ta­rih Me­to­do­lo­ji­si okuttu. İstanbul Üniversitesi Sos­yo­lo­ji yük­sek li­sans ve dok­to­ra programlarında Ta­rih ve Sos­yal Bi­lim­ler ko­nu­sun­da ders­ler ver­di (1985-2002). Kendisine İstanbul Üniversitesi Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde Ge­nel Sos­yo­lo­ji ve Me­to­doloji da­lın­da Dok­to­ra Şe­ref Dip­lo­ma­sı tev­cih edil­di (1996). İs­tan­bul Şe­hir Üni­ver­si­te­si kadrosuna katıldı (2010). 1973’ten iti­ba­ren Os­man­lı İk­ti­sat Ta­ri­hi ala­nın­da mil­lî ve mil­let­le­ra­ra­sı bir­çok se­mi­ner ve top­lan­tı­da teb­liğ­ler sundu. Çe­şit­li der­gi­ler­de Türk­çe, İn­gi­liz­ce, Fran­sız­ca ve Yu­nan­ca­ bir­çok ma­ka­le­si ya­yım­lan­dı. Bunların önem­li bö­lü­mü Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğun­da Dev­let ve Eko­no­mi adıyla ki­taplaştırıl­dı (İstanbul: Ötü­ken, 2000) ve ya­yım­lan­dı­ğı yıl Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Fi­kir ödü­lüne la­yık gö­rül­dü. Erol Öz­var ile beraber Os­man­lı Ma­li­ye­si: Ku­rum­lar ve Büt­çe­ler baş­lık­lı bir ese­r de hazırladı (İstanbul: Os­man­lı Ban­ka­sı Ar­şiv ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 2006).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir